Bokningsvillkor

Bokningsvillkor Gröndals Camping & Stugor

Dessa bokningsvillkor gäller för uthyrning av uppställningsplats för tält, husvagn, husbil samt för att hyra stuga. Vid händelse som ligger utanför vår kontroll förbehåller vi oss rätten att flytta dig till ett likvärdigt boende.

In- & utcheckning

  • Incheckning för camping från kl.13:00
  • Incheckning för stugor från kl.15:00
  • Utcheckning för camping & stugor senast kl.12:00
  • Vid bokad slutstädning av stuga sker utcheckning senast 11.00

Camping Key Europe eller Camping-ID

Vi är medlemmar i SCR Svensk Camping. Det innebär att du som gäst behöver Camping Key Europe/ Camping-ID vid incheckning (gäller ej stugor).

Hur många personer ingår i campingpriset?

Priset för en campingtomt avser en enhet (tält/husvagn/husbil) + bil för max 6 personer (vuxna/barn). Vid extra person tillkommer 50 kr/person och dygn.

Åldersgräns

Vi är en familjecamping. För att boka/ingå avtal med oss måste du vara minst 18 år. Legitimering kan komma att ske vid ankomst. Uppfyllande av åldersgräns är ett krav för att få tillträde till uppställningsplatsen.

Bokningsavgift

Bokningsavgift på 40 kronor tillkommer på varje bokning.

När blir min bokning bindande?

Bokningen blir bindande när du erhållit en bokningsbekräftelse från oss och du betalt handpenningen eller hela hyran. Kontrollera att innehållet i bokningsbekräftelsen överensstämmer med det du bokat. Du som kund ansvarar för att uppgifterna är korrekta.

Öppet köp i 24 timmar

Du har öppet köp i 24 timmar om det är mer än 7 dagar kvar till ankomst.

När ska jag betala?

Mer än 30 dagar till ankomst – 20 % av totalbelopp betalas 14 dagar efter att ni mottagit en faktura från oss. Resterande belopp betalas senast 30 dagar före ankomst (se datum och belopp på faktura). Efter slutlikviden är betald går det inte att förkorta bokningen.

Mindre än 30 dagar till ankomst – Hela beloppet betalas inom 14 dagar, om inget annat anges (se datum och belopp på fakturan). Efter slutlikviden är betald går det inte att förkorta bokningen.

Sen eller utebliven betalning

Om du inte betalar handpenningen i tid, avbokar vi din bokning utan ett särskilt meddelande. Om du inte slutbetala i tid ses det som en avbokning och avbokningsreglerna träder i kraft.

Vad händer om jag vill åka hem tidigare?

Om du väljer att avresa tidigare än vad din bokning säger, återbetalas inga pengar.

Vad gäller om jag vill avboka?

Avbokningen måste dock ske så fort du vet att du inte kommer att kunna fullfölja avtalet på grund av någon av nedanstående händelser. Du kan avboka muntligen, skriftligen eller via epost till oss. Utan avbeställningsskydd sker ingen återbetalning. Avbeställningsskyddet måste beställas vid bokningstillfället (250 SEK per stuga/campingplats) och innebär att du kan avboka fram till 24 timmar innan ankomst och få återbetalning med avdrag på totalt 640 SEK (avbeställningsskydd + administrativ avgift).

Giltiga skäl för att nyttja avbeställningsskyddet är:

  • Om det inträffar någon allvarlig händelse utanför din kontroll, som omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad, vilket medför att det inte är rimligt att begära att du ska stå fast vid din bokning,
  • Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbat dig själv, maka (-e), sambo, familj eller medresenär,
  • Om du på grund av arbetslöshet eller nyanställning är förhindrad att fullfölja din bokning.
  • Ditt förhinder måste kunna styrkas med intyg från läkare, myndighet eller försäkringsbolag.

Vad har jag för rättigheter?

Om vi inte tillhandahåller stugan/campingtomten i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte heller kan erbjuda dig ett likvärdigt hyresobjekt, har du rätt att säga upp avtalet. Vi måste då återbetala allt de du har betalt till oss. I händelse av vårt avtalsbrott, allvarliga störningar eller om tjänsten i övrigt avviker från uppgifter som vi har lämnat eller vad du med fog har kunnat förvänta dig, har du rätt att kräva avhjälpande, prisavdrag eller hävning. Avtalsbrott eller annan brist i tjänsten som beror på orsaker utanför vår kontroll ger inte rätt till ersättning enligt detta avtal (se punkten gränser för campingplatsens kontrollansvar nedan). Fel som uppstår under din vistelse ska omedelbart rapporteras till oss så att vi har möjlighet att avhjälpa felet. Om du underlåter att rapportera fel, kan du inte heller kräva ersättning.

Vad har jag för skyldigheter?

Du måste vårda stugan/campingtomten väl och följa de ordningsföreskrifter som gäller. Om du eller någon i ditt sällskap bryter mot våra ordningsföreskrifter eller avtalet i övrigt sägas avtalet upp med omedelbar verkan utan rätt till återbetalning. Du ansvarar själv för alla skador som uppstår på stugan/campingtomten genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös. Du får inte använda stugan /campingtomten till något annat än vad som avtalats vid bokningstillfället. Ej heller låta fler personer övernatta än vad som uppgivits vid bokningstillfället. Du måste städa stugan enligt instruktion. Om du inte gör detta kommer städning att utföras på din bekostnad. Observera att rökning ej är tillåtet i något av våra stugor! Överträdelse av rökförbud i stuga medför en saneringskostnad för dig som hyresgäst.

Force Majeure

I det fall vistelsen ej kan genomföras p.g.a. händelser utanför vår kontroll (naturkatastrof, krigshandlingar, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten – /energitillförsel, eldsvåda eller annan jämbördig händelse) som vi inte kan påverka, förutse, eller rimligtvis kunde förväntats känna till när avtalet ingicks är vi fria ifrån återbetalning, skadestånd eller andra påföljder. Detta gäller även om vi har anlitat en leverantör eller någon annan i tidigare led som skulle vara fri enligt stycket ovan.

Vad händer om vi inte kommer överens?

Vänd dig till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga. Om vi inte kan komma överens kan du ta hjälp av ARNAllmänna Reklamationsnämnden.

Personuppgiftslagen – GDPR

Vi är ansvariga för behandling av de personuppgifter som du lämnar i samband med bokning av uppställningsplats (såsom namn, adress och telefonnummer). Vi kommer att behandla personuppgifterna i syfte att administrera bokning och betalning samt för att i övrigt kunna fullgöra våra förpliktelser och tillvarata rättigheter enligt de avtal som ingås med dig. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till inkassoföretag, myndighet/domstol för indrivning, fastställelse och fullgörande av dina avtalsförpliktelser. Du har rätt att en gång per år utan kostnad, efter skriftlig begäran, få ta del av vilka uppgifter som registrerats, uppgift om hur dessa används, varifrån uppgifterna har hämtats samt att få information om eventuella mottagare till vilka uppgifterna har lämnats ut. Du har rätt att när som helst begära rättelse av eventuellt ändrade eller felaktiga uppgifter. Om du lämnar ditt aktiva medgivande får vi använda personuppgifterna för marknadsföring av vår verksamhet.

Ångerrätt

Ångerrätten enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler är undantagen avtal om inkvartering, logi eller fritidsaktivitet och därmed kan du inte ångra ett avtal om hyra av uppställningsplats för tält, husvagn och husbil.

Följ oss